PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEWSLETTER

Dokument s informacemi na základě článku 13 legislativního dekretu č. 196 z 30. června 2003 a pro jeho účely.

V souladu s legislativním dekretem č. 196 z 30. června 2003 (zásady ochrany osobních údajů) ve znění pozdějších předpisů bychom vám rádi poskytli nezbytné informace týkající se zpracování osobních údajů, které jste poskytli.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů by nemělo být považováno za platné pro ostatní internetové stránky, které by mohly být případně přístupné prostřednictvím odkazů na internetových stránkách provozovaných Správcem, který nenese v žádném případě odpovědnost za internetové stránky třetích stran. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vypracováno v souladu s článkem 13 legislativního dekretu č. 196/2003 – zákona o ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je také založeno na Doporučení č. 2/2001 přijatém evropskými úřady pro ochranu osobních údajů a tvořícím součást pracovní skupiny založené na základě článku 29 směrnice 95/46/ES ze 17. května 2001, které identifikuje určité minimální požadavky kladené na shromažďování osobních údajů online a zejména pak na způsob, načasování a povahu informací, které by měli správci provádějící jejich zpracování poskytovat uživatelům, kteří se připojí k příslušným internetovým stránkám bez ohledu na účel takového připojení.

„SPRÁVCEM ÚDAJŮ“ na základě Článku 28 zákona o ochraně osobních údajů je společnost Candy Hoover Group S.r.l. s jediným akcionářem, společnost pro řízení a koordinační aktivity Candy S.p.A. se sídlem na adrese: Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) – Itálie, kapitál společnosti ve výši 30 000 000,00 € plně splacený, italské daňové identifikační číslo a identifikační číslo v registru společností Monza e Brianza 04666310158, DIČ IT00786860965 – e-mail: privacy@candy.it

Místo zpracování údajů

Tyto stránky a služby na této stránce jsou spravovány třetí stranou, jsou mimo jiné spravovány v centrále správce dat a jejími zaměstnanci, kteří jsou oprávněni zpracovávat data a třetími stranami, které zodpovídají za údržbu a aktualizace webových stránek.

Typy zpracovávaných údajů

Osobní a identifikační údaje. Osobní údaje včetně veškerých informací souvisejících s fyzickými osobami, ať již identifikovaných nebo identifikovatelných, byť jen nepřímo, s využitím dalších informací včetně osobního identifikačního čísla. Identifikační údaje, osobní údaje, které umožňují přímou identifikaci příslušné osoby (například jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.)

Údaje z procházení internetu
Informační systémy a softwarové postupy použité pro činnost těchto internetových stránek vyžadují pro svou základní činnost určité osobní údaje, jejichž přenos je součástí využívání internetových komunikačních protokolů. Patří sem informace, které nejsou shromažďovány, aby mohly být spojeny s příslušnými identifikovanými osobami, ale které mohou svou povahou umožnit identifikaci uživatelů zpracováním a přidružením údajů v držení třetích stran. Do této kategorie spadají IP adresy nebo názvy počítačových domén používané uživateli, kteří navštíví tyto stránky, a také URI (Jednotný identifikátor zdroje) požadovaných zdrojů, čas požadavku, způsob použitý k odesílání požadavku na server, velikost souboru získaného jako odpověď, číselný kód označující stav odpovědi ze strany serveru (úspěch, chyba apod.) a další parametry související s operačním systémem a s počítačovým prostředím uživatele. Tyto údaje mohou být použity ke zjištění odpovědnosti v hypotetických případech počítačových zločinů proti těmto stránkám.

Údaje poskytované uživatelem dobrovolně

Volitelné, výslovné a dobrovolné zasílání e-mailů na adresy uvedené na těchto stránkách a/nebo vyplňování formulářů určených ke shromažďování údajů zahrnuje následné získání adresy odesílatele, které je nezbytné, aby bylo možné odpovídat na žádosti, a také získání dalších poskytnutých osobních údajů.

Konkrétní informace mohou být uvedeny na internetových stránkách ve vztahu ke konkrétním službám nebo ke zpracování údajů poskytnutých uživatelem nebo příslušnou osobou. 

Cookies 
Zásady týkající se souborů cookie naleznete na následujícím odkazu

Účel zpracování údajů, ke kterému byl v případě potřeby udělen souhlas (článek 23 legislativního dekretu č. 196/03) Údaje poskytnuté dobrovolně při vyplňování formulářů určených ke shromažďování údajů a/nebo odesíláním e-mailů budou zpracovány pro následující účely:

A) zpracování údajů týkající se: 
- vyplňování formulářů určených k přihlášení se k odběru newsletteru posílaného společností Candy Hoover Group S.r.l. s jediným akcionářem

- administrativních a účetních aktivit souvisejících s výše popsaným

B) zpracování údajů (dokud není toto přijímání odmítnuto):
- přijímání na základě předchozího souhlasu pro aktivity přímého marketingu, průzkumu trhu nebo jiného komerčního výzkumu a přímého prodeje – automatickými prostředky, e-maily, telefaxem, zprávami MMS (multimediálními zprávami), zprávami SMS (krátkými textovými zprávami) nebo jinými zprávami a také telefonicky nebo klasickou poštou – informačních materiálů s cílem měření úrovně spokojenosti zákazníků, propagačních, obchodních a reklamních materiálů nebo materiálů týkajících se událostí a iniciativ pořádaných společností Candy Hoover Group Srl – s jediným akcionářem.

C) zpracování údajů (dokud není toto přijímání odmítnuto):

- přijímání na základě předchozího souhlasu pro aktivity přímého marketingu, průzkumu trhu nebo jiného komerčního výzkumu a přímého prodeje – automatickými prostředky, e-maily, telefaxem, zprávami MMS (multimediálními zprávami), zprávami SMS (krátkými textovými zprávami) nebo jinými zprávami a také telefonicky nebo klasickou poštou – informačních materiálů s cílem měření úrovně spokojenosti zákazníků, propagačních, obchodních a reklamních materiálů nebo materiálů týkajících se událostí a iniciativ pořádaných společností Candy Hoover Group Srl – s jediným akcionářem a třetích stran nebo přidružených společností pod obecnou kontrolou společnosti GIAS Srl, partnerů, kteří patří do kategorie společností působících v oblasti finančních služeb a/nebo v oblasti výroby zboží souvisejícího se zakoupeným spotřebičem. Kompletní seznam společností patřících k této skupině vám bude zaslán jako odpověď na žádost zaslanou na adresu privacy@candy.it.

Způsoby zpracování – Uchování

Zpracování bude prováděno automaticky a manuálně a takovými prostředky a nástroji, které zaručí maximální bezpečnost a soukromí, a osobami, kterým byl tento úkol konkrétně přidělen v souladu se článkem 31 a násl. legislativního dekretu č. 196/03. Údaje budou zachovány po dobu, která nepřekračuje dobu nezbytnou pro účel, pro který byly údaje shromážděny a následně zpracovány.

Rozsah komunikace a šíření

Vaše údaje, které budou zpracovány, nebudou dále šířeny a mohou být odesílány společnostem, které jsou smluvně propojeny se společností Candy Hoover Group Srl – s jediným akcionářem, a to v cizině i v rámci Evropské unie, na základě článku 42 legislativního dekretu č. 196/2003 a v rámci jeho omezení. Osobní údaje mohou být odesílány do zahraničí do zemí mimo EU v rozsahu uvedeném v článcích 43 a 44(b) legislativního dekretu č. 196/2003, aby byly splněny smluvní povinnosti nebo pro související účely. Údaje mohou být odesílány třetím stranám, které patří do následujících kategorií:

- společnosti poskytující služby související se správou IT systémů používaných společností Candy Hoover Group Srl (s jediným akcionářem) a se správou telekomunikačních sítí (včetně e-mailu)

- společnost Candy Hoover Group Srl – s jediným akcionářem a třetí strany nebo přidružené společnosti pod obecnou kontrolou společnosti GIAS Srl, partneři, kteří patří do kategorie společností působících v oblasti finančních služeb a/nebo v oblasti výroby zboží souvisejícího se zakoupeným spotřebičem. Kompletní seznam společností patřících k této skupině vám bude zaslán jako odpověď na žádost zaslanou na adresu privacy@candy.it.

- pobočky nebo společnosti, které představují součást našich vztahů souvisejících s asistenčními nebo konzultačními službami

- kompetentní úřady pro plnění zákonných povinností a/nebo ustanovení veřejných orgánů, na vyžádání. Společnosti patřící do kategorií uvedených výše na sebe berou úlohu Správce údajů nebo pracují zcela nezávisle jako samostatní Správci údajů. Seznam těchto společností je neustále aktualizován a je k dispozici v hlavním sídle společnosti Candy Hoover Group Srl – s jediným akcionářem, prostřednictvím společnosti Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB) a na vyžádání také na e-mailové adrese privacy@candy.it. 

Povaha poskytování údajů a odmítnutí
Uživatel může osobní údaje poskytovat libovolně kromě údajů situací uvedených ve vztahu k údajům z procházení internetu. Poskytování údajů pro účely uvedené v bodě A) je volitelné, ale nezbytné. Odmítnutí poskytnout nezbytné údaje související s bodem A) bude mít za následek nemožnost provádět naše aktivity, které jsou pevně propojené a požadované, například jde o získání požadovaných informací nebo o využití služeb Správce údajů či o účast v aktivitách s rozdáváním cen. Poskytování údajů a poskytnutí souhlasu se zpracováním pro účely uvedené v bodech B) a C) je volitelné. Odmítnutí souhlasu pro účely uvedené v bodech B) a C) výše nezakládá žádné negativní důsledky s ohledem na účely uvedené v bodu A).

Práva dotčených osob
Svá práva uvedená v článcích 7, 8, 9 a 10 legislativního dekretu č. 196 z 30. června 2003 můžete uplatňovat tak, že se obrátíte na Správce, společnost Candy Hoover Group Srl e-mailem na adresu privacy@candy.it. Máte právo získat potvrzení o existenci nebo neexistenci údajů v jakýkoliv okamžik, získat konkrétní obsah o dozvědět se o jeho původu, ověřit jeho správnost nebo požádat o jeho doplnění, aktualizaci či opravu (článek 7 zákona o ochraně osobních údajů). Na základě stejného článku máte právo požadovat zrušení, převedení do anonymní formy nebo zablokování u údajů, které byly zpracovány nezákonným způsobem a také z legitimních důvodů odmítnout v libovolném případě manipulaci s nimi. Když budete kontaktovat Správce, měli byste poskytnout svou e-mailovou adresu, své jméno, adresu a/nebo telefonní číslo, aby mohl být váš požadavek správně vyřešen. Pokud nechcete dostávat další automatizovanou komunikaci ve formě přímého marketingu (e-maily, SMS, MMS, faxy), stačí kdykoliv odeslat na adresu privacy@candy.it e-mail, který bude mít v předmětu uvedeno „cancellation of automated communication“ (zrušení automatické komunikace), nebo využít systémy na automatické zrušení poskytované pouze pro e-maily, a již nebudete nadále obtěžováni. Pokud nechcete dostávat další tradiční komunikaci ve formě přímého marketingu (hovory operátora, tradiční pošta), stačí kdykoliv odeslat na adresu privacy@candy.it e-mail, který bude mít v předmětu uvedeno „cancellation of traditional communication“ (zrušení tradiční komunikace), a již nebudete nadále obtěžováni. Pokud nechcete dostávat žádnou další komunikaci ve formě přímého marketingu (e-maily, SMS, MMS, faxy), stačí kdykoliv odeslat na adresu privacy@candy.it e-mail, který bude mít v předmětu uvedeno „cancellation of marketing“ (zrušení marketingu), a již nebudete nadále obtěžováni.

Dodatky k prohlášení o ochraně osobních údajů

Správce si vyhrazuje právo vytvářet dodatky a aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a libovolně a kdykoliv přidávat či mazat některé jeho části. Dotčené osoby mají povinnost případné dodatky čas od času kontrolovat. Aby byla tato kontrola usnadněna, bude v prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno datum této aktualizace.

 

Datum aktualizace: 3.7.2015