Záruční podmínky

CANDY HOOVER s.r.o. Záruční podmínky

 Kupující má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu výrobku, nebo týká-li se vada jen součásti výrobku, výměnu vadné součásti. Není-li takový postup možný, je kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit pouze za splnění všech zákonných předpokladů a to jen tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřebený nebo poškozený.

Podmínkou pro uplatnění jakéhokoliv práva ze záruky je, že byly dodrženy podmínky způsobu instalace a používání výrobku v souladu s návodem k montáži a obsluze.

U vestavných spotřebičů je podmínkou uplatnění záruky odborná instalace výrobku provedená specializovanou organizací.

Právo na odstranění vady výrobku je kupující povinen uplatnit prostřednictvím nejbližšího autorizovaného servisního střediska (dále jen servis) a umožnit ověření existence uplatněné vady včetně od povídajícího vyzkoušení, příp. demontáže výrobku, v provozní době tohoto servisu. Každé právo ze záruky je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak právo na záruku zaniká.

Při dodržení podmínek způsobu užívání výrobku je na výrobek poskytována záruka v trvání 24 měsíců ode dne prodeje.

Servis posoudí oprávněnost uplatnění vady (reklamace) a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení. Kupující je povinen poskytnout servisu součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva z odpovědnosti za vady, k ověření existence reklamované vady i záruční opravy výrobku.

Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy servisem, avšak jen při splnění podmínek uvedených v záručních podmínkach. Po provedení záruční opravy je servis povinen vydat kupujícímu čitelnou kopii opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv kupujícího, který ve vlastním zájmu před podpisem tohoto listu zkontroluje jeho obsah a kopii následně pečlivě uschová.

Nebude-li uplatněná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisu shora uvedenou součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu i servisu veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tímto vzniknou.

Záruka vyplývající z těchto podmínek platí pouze na území České republiky.

Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj., případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti, který není vadou výrobku, ani na výrobek použitý nad rámec běžného používání v domácnosti, např. k podnikatelským účelům.